top of page

Stadgar 
Umeå Ryttarförening

Stadgar antagna vid årsmöte 2020-02-23. Enhälligt beslut.

 

§ 1 Ändamål

Umeå Ryttarförening - i fortsättningen i dessa stadgar benämnd URF - är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

URF bildades 1967 genom en sammanslagning av Umeå Fältrittklubb, bildad 1925, och Umeå Ridklubb, som tidigare varit verksamma föreningar för ridning och ridsport. Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att främja ridning, körning och hästkunskap för sport och rekreationsändamål, särskilt barn- och ungdomsverksamhet, bedriva tävlingsverksamhet, samt att bedriva undervisning och utbildning i ridning, körning och hästkunskap för medlemmar. Föreningen får bedriva uppdragsutbildning inom hästsportområdet.

Verksamheten bedrivs inte i vinstsyfte, men den bör ha så solid ekonomi att kvaliteten kan hållas hög och avgifterna låga. URF bör samverka med andra hästsportorganisationer.

§ 2 Säte

URF har sitt säte i Umeå kommun. URF:s organisationsnummer är894000-5757.

§ 3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, och kan ej kräva del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Seniormedlem är man från och med det år man fyller 19 år.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar, 15 kap.

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan, efter förslag från styrelsen, av ordinarie allmänna mötet (årsmötet) inväljas som hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

Behandling av personuppgifter

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

 

§ 4 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Erlagd avgift återbetalas ej.

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningen intressen.

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket.

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap. RFs stadgar.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom av viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Beslut om medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i 15 kap. RFs stadgar.

§ 6 Beslutande organ

URF:s beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

URF:s verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista allmänna mötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Hedersmedlem äger alltid rösträtt vid allmänt och extra allmänt möte.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid personval med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 3 § och 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

§ 13 Ordinarie allmänt möte (årsmöte)

Ordinarie allmänt möte (årsmöte) skall äga rum senast den sista februari.  Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Dock skall förhandsmeddelande alltid anslås på föreningens anslagstavla. I förhandsmeddelande skall anges de tidsfrister som gäller för inlämnande av förslag från medlem att tas upp till behandling på årsmötet (motion), och nominering till valberedningen.

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Dock skall kallelse alltid anslås på föreningens anslagstavla. Av kallelsen ska framgå vilka ärenden som ska behandlas på årsmötet. I kallelsen skall anges var och hur verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för medlemmarna.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

 

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande     

 2. Val av ordförande för mötet

 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Val av protokolljusterare och rösträknare

 6. Fastställande av dagordning

 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

 9. Revisorernas berättelse

 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar

 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

 13. Val av ordförande för föreningen

 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)

 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

 23. Sammanträdets avslutande.
   

§ 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Dock skall kallelse alltid anslås på föreningens anslagstavla. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan. Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

Extra allmänt möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter jämte två suppleanter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden till och med nästa årsmöte. Ledamot i valberedningen skall vara medlem, men får ej vara anställd i föreningen. Valberedningen skall senast en månad före aktuellt allmänt möte annonsera för medlemmarna att man påbörjat sitt arbete. Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst sex och högst tio ordinarie ledamöter samt högst två suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.

Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst två ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall - inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att tillse att föreningen

 • följer gällande författningar och andra bindande regler

 • följer ridsportens värdegrund

 • i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn begär att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om belastningsregister

 • uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar

 

Vidare åligger det styrelsen särskilt att:

 • Verka för föreningens ändamål

 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten

 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 • Handha och ansvara för föreningens medel

 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmöte underställa dessa revisorernas granskning

 • Bestämma dag och plats för allmänna möten förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer med flera om inte särskilda ombud är utsedda för detta

 • Övervaka stadgarnas efterlevnad

 

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisor och revisorsuppleant får inte vara styrelseledamot, suppleant eller anställd tjänsteman inom URF.

§ 21 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.

§ 22 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Envar föreningsmedlem under 26 år är medlem i ungdomssektionen. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

Övriga sektioner

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen. Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

§ 23 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt Lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna

bottom of page