top of page

LOVA-projektet

URF ansökte om pengar hos Länsstyrelsen i slutet av 2022 och fick bidrag från Länsstyrelsen och Umeå Kommun till ett LOVA-projekt (Lokalt vattenvårds-projekt), vilket genomfördes 2023. Syftet med projektet var att ta fram en plan för att minska näringsläckaget från anläggningen till närliggande vattenmiljöer. Tyréns fick i uppdrag att göra en vatten- och åtgärdsförslag med ett tillhörande kontrollprogram. De tog även fram ett utbildnings- och informationsmaterial bl a i form av en kort film

 

Sammanfattning:

Rapporten har identifierat områden med risk för näringsläckage och innehåller förslag på åtgärder som har störst potential att minska anläggningens näringsläckage till Tvärån. En stor mängd näring bedöms kunna tillföras marken på

anläggningen från flera källor som oregelbunden mockning, dåligt dränerade hagar, brist på lämpliga lagringsytor av gödsel, olämplig placering av snöupplag,

brist på skyddszoner till diken och närliggande vattendrag samt diken som inte är utformade för att kunna uppta näring. För att minska läckaget föreslås flera kombinerade åtgärder. Utifrån hur marken ser ut med branta släntor ner mot Tvärån är skyddszoner och dammar svåra att anlägga. Dränering av hagmark underlättar regelbunden mockning och minskar mängden näringsämnen som tillförs marken.  Utökning av hagmark är också en åtgärd för att minska näringsbelastningen. Vidare innebär anläggande av svackdiken med kalkbädd samt skyddszoner till dessa diken minskad risk för näringsläckage till Tvärån. Bättre och lämpliga ytor för lagring av gödsel och snö minskar läckaget från det gödsel

som mockas och skottas bort från hagar, vägar och övriga ytor. För att undersöka näringsläckaget före, men även efter genomförande av åtgärderna, har ett förslag till kontrollprogram för Tvärån tagits fram. Om ett näringsläckage påvisas

bedöms föreslagna åtgärder även kunna minska verksamhetens påverkan

på vattenkvaliteten i Tvärån med avseende på näringsämnen.

I rapporten finns även en kostnadsberäkning för kontrollprogrammet och de olika föreslagna åtgärderna.

Vatten och åtgärdsplan

Förslag till kontrollprogram Tvärån

bottom of page